Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, 798 27 Němčice nad Hanou, příspěvková organizace je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“) správcem osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců.

V rámci zajišťování své činnosti zpracovává škola tyto údaje zejména pro účely:

·         Přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání

·         Základní umělecké v zdělávání ve všech stupních studia

Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti plynoucí příspěvkové organizaci z tohoto ustanovení.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nutnou, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování  a  je stanovena  platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění výše uvedených práv dle uvedených kontaktních údajů.

Informace o pořizování fotodokumentace, audio a videozáznamů, případně dalších údajů, které jsou předmětem samostatného Souhlasu a jejichž účel zpracování je v Souhlasu obsažen: Vzhledem k charakteru a využití těchto údajů je souhlas poskytován na dobu trvání právní subjektivity organizace.

 

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

·         právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)

·         právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)

·         právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)

·         právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)

·         právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

·         právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)

·         právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

·         právo na odvolání souhlasu (čl.7), který je kdykoliv odvolatelný

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR.

Kontaktní osoba: Mgr. Ladislava Frýbortová, email: zastupce@zusnemcicenh.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“) jmenoval správce, jímž je Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace,  pověřence pro ochranu osobních údajů:                                                                                            

Mgr. Ondřeje Hojgra,

telefon: 585 229 223, 602 784 547

e-mail: info@ritter-statny.cz ( do předmětu psát „k rukám pověřence“)