Hudební obor

Hudební obor tvoří početně nejsilnější skupina žáků naší ZUŠ. Cílová kapacita 515 žáků je v posledních letech každoročně zcela naplněna. V nabídce studia jsou zastoupeny všechny tradičně vyučované nástroje a to v odděleních klavesovém, dechovém, smyčcovém, strunném, v oddělení bicích nástrojů a rovněž v pěveckém oddělení. Neodmyslitelnou součástí výuky je aktivní účast žáků v instrumentálních souborech, orchestrech a pěveckém sboru.

Studium v hudebním oboru se člení na přípravné studium (Malí muzikanti, 1-2 roky) pro děti od pěti let, dále na studium v I.stupni (7 let) a ve II.stupni (4 roky). Zájemci o studium z řad dospělých mohou být zařazeni do Studia pro dospělé (pokud to kapacita školy umožňuje).

Cílem výuky v hudebním oboru není jen osvojení si dovedností ve hře na zvoleném hudebním nástroji či získání teoretických znalostí z oblasti hudební teorie a historie, ale jde zejména o rozvoj osobnostních charakteristik a volních vlastností dítěte, které postupně vede člověka k vytvoření vlastního životního stylu, který vychází z „osvědčených“ kulturních hodnot a na kulturním životě se aktivně podílí.

Zájemcům o studium zaměřené na oblast zvukové či multimediální tvorby můžeme nabídnout buď studium ve vzdělávacím zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba nebo pro ty, kteří jsou již našimi žáky, rozšiřujeme nabídku o nepovinné předměty s výstižnými názvy Zvukařina či Filmařina.

Zvukařina a Filmařina
zvukarina