Literárně-dramatický obor

Výuka LDO se člení na přípravné studium (od 5- ti let), základní studium I. stupně (7 let) a základní studium II. stupně (4 roky).

Obor specificky rozvíjí dramatickou múzičnost dětí a mládeže, tj. schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání. Vybavuje žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz a veřejnou sebeprezentaci. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové hry, mluvní a artikulační cvičení, herní jednání, hra v roli), přednesové (sólová recitace) a slovesné (tvůrčí psaní, tvorba vlastních autorských textů).

Vzděláním v literárně-dramatickém oboru získávají žáci předpoklady pro uplatnění v široké oblasti sociálně zaměřených povolání a manažerských povolání ( učitelství mateřských a základních škol, učitelství LDO, zdravotnictví, dramaterapie, arteterapie, herní specialista). Výuka LDO napomáhá včas podchytit velmi talentované žáky a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie, organizace divadel. Literárně – dramatický obor však také v neposlední řadě vychovává z dětí a mládeže budoucí amatérské divadelníky, přednašeče, konferenciéry, vzdělané diváky i čtenáře. Součástí výuky je příprava ročníkového představení, dále se žáci oboru zúčastňují s kratšími scénkami, hranými dialogy a monology a moderováním školních koncertů a besídek. V neposlední řadě se žáci LDO každoročně účastní recitačních a literárních soutěží.