Základní umělecká škola Němčice nad Hanou poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním, tanečním, literárně-dramatickém a výtvarném oboru. Celková cílová kapacita školy je 701 žáků, z toho 186 v nehudebních oborech. Cílová kapacita školy je zpravidla naplňována. Další místa poskytování vzdělávání (dále jen pobočky) jsou v obcích Bedihošť, Brodek u Prostějova, Klenovice na Hané, Nezamyslice, Otaslavice, Pivín, Tištín, Vřesovice. Pobočky jsou umístěny zpravidla v budovách základních či mateřských škol, kromě obcí Nezamyslice a Němčice, a to na základě nájemních smluv.  Všechny obce vytváří dostatečné podmínky pro činnost poboček, zajišťují provoz budov a hradí podstatnou část nákladů spojených s vybavením pronajatých prostor. Organizace a způsob výuky probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

ZUŠ Němčice nad Hanou prošla několika vývojovými obdobími, ve kterých se pouze v malé míře měnil region její působnosti a umělecká profilace. V průběhu její historie je dominantním prvkem činnost dechového orchestru mladých a komorního smyčcového souboru Musica. V oblasti kulturně-společenské měla a má škola nezastupitelné místo v kulturním životě jednotlivých obcí a celého regionu. Lidová škola umění Němčice nad Hanou byla založena 1. září 1969. Její vznik navázal na dlouholeté muzikantské tradice regionu. Prvopočátky hudebního školství se odvíjely od zřízení hudební školy v Kojetíně v roce 1949. V roce 1953 byla zřízena v Němčicích nad Hanou pobočka kojetínské hudební školy. Po reorganizaci územního členění v roce 1960 se stala pobočkou prostějovské LŠU. První desetiletí své existence dokazovala svojí smysluplnost zejména koncertní činností souborů školy, ve kterých působili spolu s žáky i učitelé. Kromě kmenové školy v Němčicích nad Hanou vyvíjely svoji aktivitu i pobočky v Brodku u Prostějova, Klenovicích, Dobromilicích a později i v Nezamyslicích. Koncem 70. let měla škola již 440 žáků v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.
 
Počátkem 80. Let byl v Nezamyslicích založen malý taneční orchestr, který vytvořil základnu pro vznik velkého dechového orchestru. Po několika letech své činnosti byl rozšířen a s novým dirigentem začal působit v Němčicích nad Hanou. Spolu s houslovým souborem školy, doprovázejícím folklorní soubor Hrušováček, vyvíjel největší regionální aktivity. Koncem 80. let vzniká další významný soubor školy – smyčcový komorní soubor Musica. Na škole působí 12 souborů a žáci dosahují velmi dobrých výsledků na soutěžích LŠU (3. místo v ústředním kole). V roce 1988 byla zahájena celková rekonstrukce budovy LŠU v Němčicích nad Hanou.
 
Počátek 90. let byl provázen změnami v zařazení hudebních škol. LŠU se přejmenovaly na základní umělecké školy a byly zařazeny do základního školství. V tomto období nabyla škola právní subjektivitu, nového zřizovatele město Němčice nad Hanou a taktéž proběhly změny v její územní působnosti. Stavy žáků se postupně zvyšovaly a v roce 1993 školu navštěvovalo více než 400 žáků a to ve všech oborech. Druhá polovina 90. let je charakteristická výrazným vzestupem činnosti školy a to zejména v oblasti kulturních aktivit. Dechový orchestr mladých rozšířil svoji koncertní činnost i do zahraničí, vydává svoje profilové CD ve školním nahrávacím studiu, jsou pořádány výchovné koncerty pro žáky základních škol, tvoří se komponované projekty hudebního oboru a nehudebních oborů, je založeno taneční divadlo Doteky a taneční skupina RUT, vzniká tradice letních hudebních táborů a adventních koncertů, je založen multižánrový festival Svátek hudby. Škola má více než 500 žáků, z toho 400 v hudebním oboru.
 
V následujícím období (2000 – 2012) se rozvíjí a rozšiřuje mezioborová spolupráce, jejímž vyvrcholením je samostatný hudebně-taneční projekt Popelka Nazaretská, kterého se zúčastní více než 100 žáků. Taneční divadlo Doteky a taneční skupina RUT získávají ocenění na celostátní úrovni a Dechový orchestr mladých na mezinárodních soutěžích. Rozvíjí se činnost literárně-dramatického oboru a výtvarný obor dosahuje nebývalého rozmachu a prvních výrazných ocenění. Nové možnosti přináší i členství v EU. Jsou organizovány mezinárodní projekty, které jsou pro žáky možností poznávání národních kultur evropských zemí, a ve kterých mají členové školních orchestrů nezastupitelné místo. Vyvrcholením kvalitativního rozvoje činnosti školy jsou i úspěchy jednotlivců v ústředních kolech soutěží ZUŠ. V uvedeném období je kladen důraz na rozvoj a činnost souborů na jednotlivých pobočkách a jejich prezentaci jak v místě působení, tak i v rámci celoškolních a regionálních festivalů
V druhé polovině 90. let začala škola vyvíjet aktivity zaměřené jak na propagaci výsledků své práce, tak i na podporu motivace žáků ke studiu. Byla iniciátorem a organizátorem projektů organizovaných nad rámec výuky, jejichž cílem bylo vytváření sociálního mikroklimatu umělecky činných mladých lidí. Tyto aktivity se pozitivně projevily v následujících létech a to zvýšeným zájmem dětí a mládeže o studium a následně zvyšováním celkové umělecké i kapacitní úrovně školy. Tehdy začínající projekty přetrvávají s různými obměnami až do současnosti.
 
Koncerty Dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou
Dechový orchestr patřil a patří mezi reprezentativní koncertní tělesa školy. Již od svého vzniku (1984) pořádal koncerty pro veřejnost a výchovné koncerty pro děti. V začátcích to bylo formou tematických koncertů (vánoční, autorské, výroční), které se v posledních létech transformovaly do pravidelných jarních koncertů. V dnešní podobě již symfonický dechový orchestr každoročně v jarních měsících pořádá tento typ koncertů, na kterých předvádí díla jak symfonického koncertního charakteru, tak i žánrově méně náročná. V periodě tří let organizuje koncerty pro starší mládež, jejichž cílem je poznávání symfonické dechové hudby, jednotlivých nástrojových sekcí a zvukových možností orchestru a skladeb současných autorů.
 
Letní hudební tábory
Tradice letních hudebních táborů byla započatá v roce 1995. I tato forma uměleckých aktivit mimo vyučování prošla různými obměnami. Stěžejní obsahovou náplní byly vždy umělecké aktivity rozšířené o různé formy prázdninových a tábornických činností. V roce 2006 dostaly tyto aktivity mezinárodní rozměr. Díky finanční podpoře České národní agentury pro mládež a potažmo Olomouckého kraje se vyvinul mezinárodní projekt Hudba a folklór nás spojuje. Čtyři ročníky, které proběhly jak v České republice, tak i v Chorvatsku, umožnily žákům školy poznávat hudbu a národní tradice zemí EU. Tato osmidenní setkání mladých lidí z evropských zemí vytvářela prostor pro společné multioborové představení, které mohli zhlédnout diváci v místě konání akce nebo i na festivalech významnějšího charakteru. Vzniklý mezinárodní orchestr Youthband byl velkou zkušeností pro naše žáky. Škola získala mezinárodní partnery ze Slovenska (Lipany, Humenné), Chorvatska, Srbska, Polska, Španělska, Irska a Maďarska. Na tato nedeklarovaná partnerství navázaly další aktivity. V následujících létech soubory nebo orchestry naší školy účinkovaly na koncertních zájezdech v srbském Kraljevu, polském Rybniku, slovenských Košicích, Lipanech a Humenném. Souběžně byly organizovány i klasické letní hudební tábory pro nejmladší žáky školy. Další etapou, která vyplynula z výše uvedených aktivit, bylo vytvoření regionálního Youthbandu, který každoročně účinkuje na Svátcích hudby v Němčicích nad Hanou. Tato začínající tradice využívá bohatých mezinárodních zkušeností a přenáší je do našeho regionu. Letní hudební tábory se všemi formami své existence jsou zásadní motivací pro všechny žáky školy, rozvíjí sounáležitost umělecky činných mladých lidí a rozvíjí partnerství a spolupráci uměleckých škol.
 
Adventní koncerty
V předvánoční době již více než deset let organizuje naše škola ve spolupráci s Klubem přátel ZUŠ tzv. Klubové vánoční koncerty. Jsou organizovány v místních kostelích a prezentují se na nich nejenom soubory školy, ale hlavně smyčcový soubor Musica a pěvecký spolek rodičů a přátel školy. Cílem těchto koncertů je prostřednictvím duchovní hudby navodit v předvánoční době nekomerční pojetí vánočních svátků s důrazem na ekumenický rozměr. Dramaturgie těchto koncertů je sestavována tak, aby se na nich mohli předvést kromě hudebních těles i žáci nehudebních oborů.
 
Svátek hudby
Každoročně koncem školního roku organizuje škola již od roku 1998 svoji největší prezentační akci – Svátek hudby. Je to přehlídka uměleckých a volno-časových aktivit dětí a mládeže celého regionu působnosti školy. V prvních dvou dnech festivalu se prezentuje v samostatných programových blocích taneční a literárně-dramatický obor. Další den následuje večerní multioborové vystoupení hudebního a tanečního oboru. Představuje se na něm taktéž Youthband (regionální mládežnický orchestr) a do koncertního programu jsou přizváni i profesionální umělci, se kterými účinkují soubory školy. Další večer patří samostatnému koncertu Dechového orchestru školy a jeho hostům. Poslední den festivalu dává prostor pro prezentaci volnočasových aktivit jiných subjektů regionu. Svátek hudby je organizován v duchu Evropského dne hudby, jehož cílem je přenést hudbu z koncertních sálů na volná prostranství měst a obcí  
Škola chce navázat na své stávající aktivity a rozvíjet činnost zejména v těchto oblastech:
 
Škola jako výchovně-vzdělávací instituce v uměleckých oborech.
Škola v souladu s platnou legislativou vytváří podmínky pro získávání základů uměleckého vzdělání v oboru hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. Základní vizí školy je vzbuzovat a vytvářet u veřejnosti povědomí, že umělecké vzdělání je nezbytnou součástí zdravého citového rozvoje dětí a mládeže. Velký důraz je kladen na praktické uplatnění získaných dovedností a vědomostí v kolektivních uměleckých uskupeních a jejich prezentace na veřejnosti.

Škola jako nositel kultury
Škola se ve velké míře podílí na kulturním životě v obcích tří mikroregionů – Němčicko, Předina a Prostějov-venkov. Každoročně pořádá přes sto akcí v místech svého působení. Vytváří samostatné umělecké projekty, na jejichž tvorbě se podílí zejména žáci, absolventi a pedagogové školy. V regionu své působnosti – jižní část okresu Prostějov – organizuje, nebo se podílí na organizaci kulturně-společenských akcí, koncertech a vystoupeních svých žáků a souborů.
 
Škola jako platforma aktivního muzicírování.
Výchovou a vzděláváním mladých umělců vytváří škola podmínky pro rozvoj vzdělanosti v uměleckých oborech. Absolventi školy se tvůrčím způsobem zapojují do kulturního života v regionu působnosti. Působí v různých uměleckých spolcích a sdruženích, podporují činnost školy, vedou své děti k uměleckému vzdělávání nebo se přímo účastní na akcích a projektech, které pořádá škola. Škola rozvíjí a aktivizuje činnost občanských sdružení podporujících a rozvíjejících umělecké aktivity mladých lidí. Kromě občanského sdružení Dechový orchestr mladých ZUŠ Němčice nad Hanou je to i Klub přátel ZUŠ Němčice nad Hanou.
 
Škola jako garant udržitelnosti a umělecké kvality umělecky činných kolektivů.
Výsledkem činnosti školy je žák, který zvládá základní dovednosti a zručnosti v jednotlivých uměleckých oborech resp. hru na hudební nástroj. Škola vytváří podmínky pro jeho včlenění do větších uměleckých uskupení, jako je orchestr, divadelní nebo taneční soubor. Zajišťuje a podporuje činnost těchto těles a vytváří podmínky pro jejich existenci a umělecký růst.
 
Škola jako organizátor uměleckých aktivit mimo vyučování – neformální vzdělávání.
Nad rámec hodinových dotací zahrnujících pravidelnou výuku škola pořádá i projektové aktivity směrující k posílení motivace, rozvoji osobnosti žáka a dalšímu poznání. Jsou to zejména letní hudební tábory, soustředění souborů a orchestrů anebo workshopy a semináře. Škola taktéž podporuje účast souborů a orchestrů na soutěžích a přehlídkách doma i v zahraničí.
 
Škola jako garant veřejné prezentace své výchovně-vzdělávací činnosti.
Kromě uměleckých aktivit místního charakteru pořádá škola i festival Svátek hudby, na kterém prezentuje výsledky celoroční práce žáků a učitelů. Tento open-air festival je otevřený i dalším subjektům pracujících s dětmi a mládeží. V rámci dramaturgie tohoto festivalu se spolu s žákovskými soubory a orchestry představují i profesionální umělci a mediálně známe osobnosti. K realizaci těchto projektů jsou přizývány i naše partnerské školy jak z ČR, tak i ze zahraničí.

Základní umělecká škola Němčice nad Hanou,
příspěvková organizace
Komenského nám. 168
798 27 Němčice nad Hanou