Měsíční výše úplaty pro žáky přípravného studia, žáky I. a II. stupně základního studia a studia pro dospělé:

Studium hudebního oboru

individuální výuka

1 vyučovací hodina individuální výuky týdně + 1 vyučovací hodina hudební nauky týdně + 0,5-2 vyučovací hodiny komorní nebo souborové hry

270,- Kč

 

Studium hudebního oboru – skupinová výuka

1 vyučovací hodina týdně ve skupině 2-4 žáků + 1 vyučovací hodina hudební nauky + 1 vyučovací hodina komorní, nebo souborové hry

170,- Kč

Studium hudebního oboru – kolektivní výuka

1-2 vyučovací hodiny kolektivní výuky týdně + 1 vyučovací hodina hudební nauky týdně

150,- Kč

Studium hudebního oboru – kolektivní výuka

(Pro žáky sborového zpěvu jako 2. a dalšího studijního zaměření v hudebním oboru)

2 vyučovací hodiny kolektivní výuky týdně + 1 vyučovací hodina hudební nauky týdně

20,- Kč

Přípravné studium hudebního oboru – kolektivní výuka

(sborový zpěv)

1 vyučovací hodina kolektivní výuky týdně + 1 vyučovací hodina hudební nauky týdně

20,- Kč

Přípravné studium hudebního oboru – Malí muzikanti

(PS I-MŠ)

1 vyučovací hodina týdně kolektivní výuky

20,- Kč

Přípravné studium hudebního oboru

(PS II-ZŠ)

1 vyučovací hodina týdně ve skupině 2-4 žáků (hra na nástroj) + 1 vyučovací hodina kolektivní výuky (hudební nauka)

170,- Kč

Přípravné studium hudebního oboru

(II. stupeň)

1 vyučovací hodina týdně individuální výuky

270,- Kč

Přípravné studium nehudebních oborů

(PVV, PDV, PTV)

1-2 vyučovací hodiny týdně kolektivní výuky

60,- Kč

 

Studium nehudebních oborů (VO, LDO, TO).

2-6 vyučovacích hodin týdně kolektivní výuky

150,- Kč

Studium pro dospělé hudebního oboru

individuální výuka

1-2 vyučovací hodiny individuální výuky týdně

400,- Kč

Studium pro dospělé hudebního oboru

kolektivní výuka

3 vyučovací hodiny kolektivní výuky týdně

20,- Kč

Studium pro dospělé – nehudebních oborů

(LDO, VO)

2-6 vyučovacích hodin kolektivní výuky týdně

200,- Kč

Způsob úhrady 

Úplatu lze hradit ročně, pololetně nebo měsíčně.

Úplata je splatná:

  • do 15. dne období, na které je úplata hrazena
  • dle individuálního splátkového kalendáře, sjednaného mezi rodiči a školou, který si rodiče mohou domluvit do 15. 9. v kanceláři školy.
  • V případě nástupu pozdějším než 1. 9., je splatnost školného v den nástupu.

Úplatu lze hradit:

  • bezhotovostně na bankovní účet číslo 1502987399/0800.
  • bezhotovostně měsíčně – pouze trvalým příkazem – nutno domluvit v kanceláři školy
  • hotově v kanceláři školy
  • složenkou – nutno vyžádat v kanceláři školy

U bezhotovostních plateb lze využít tzv. platební balíček.

Do platebního balíčku mohou být zahrnuty platby školného za všechna studijní zaměření žáka včetně půjčovného. Dále je množné sloučit platbu za všechny sourozence. Vypočtenou částku lze potom uhradit buď jednorázově, nebo po částech (např. dle splátkového kalendáře).

O platební balíček je nutné požádat osobně nebo telefonicky a dále je nutné dodržet specifický symbol vygenerovaný k balíčku, aby byla platba správně přiřazena k pohledávkám.

Snížení, nebo prominutí školného

1) V souladu se zněním § 165 zákona 561/2004 Sb. osvobozuje ředitel školy od úhrady úplaty za vzdělávání žáky z níže uvedených důvodů:

a) Zdravotní důvody (nemoc, úraz, nařízená karanténa): Nepřítomnost žáka ve výuce vtrvání nepřetržitě nejméně jednoho měsíce (nutno doložit potvrzením lékaře).

b) Sociální důvody: Vpřípadě, že zjedné rodiny navštěvují školu tři nebo více dětí, pro třetí a další dítě může být snížena úplata o 50 %.
 

c) Jiné důvody:Úhradu za úplatu je možné prominout částečně nebo úplně, pokud je to vzájmu školy, nebo vpřípadech hodných zvláštního zřetele.

2) O všechny druhy slev je nutné písemně požádat. Formulář na žádost o slevu je možné vyzvednout v kanceláři školy, u vedoucího pobočky nebo je ke stažení na webových stránkách školy www.zusnemcicenh.cz.

3) Žádost o slevu musí být podána do 8. 9. (na 1. pololetí) a do 8. 2. (na 2. pololetí).

4) Slevy uvedené v bodech b) a c) nelze slučovat.