Rubriky
Aktuality

Školné – sleva

Vážení rodiče,

v posledních dnech jste obdrželi předpis úhrady úplaty za vzdělávání (školného) v ZUŠ Němčice nad Hanou za 2. pololetí školního roku 2020/21. V jednotlivých případech nás kontaktujete a dotazujete se na možnost slev, či jiných ústupků ze strany školy souvisejících s úhradou školného. Rád bych Vám sdělil několik zásadních informací, které s tím přímo souvisí.

V souladu s platnou legislativou (§ 184 a, Školského zákona) škola, ve výjimečných situacích stanovených zákonem, poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Na tento způsob výuky se nahlíží jako na plnohodnotný. Z tohoto důvodu není možné školné snižovat, nebo promíjet. Účast na distančním způsobu výuky je v základním uměleckém vzdělávání ze strany žáků dobrovolná.

V kompetenci ředitele školy je podle téhož zákona (§123) snížit školné a to zejména ze sociálních důvodů. Naše škola dlouhodobě poskytuje sociální slevy, které jsou stanoveny v interním předpisu (klikněte pro zobrazení). S přihlédnutím k současné epidemiologické situaci lze slevu na školném poskytnout i z tzv. jiných důvodů. Proto jsem se rozhodl umožnit zákonným zástupcům žáků využít této možnosti a podat si žádost o slevu. Sleva bude mít charakter sociální a jejím cílem bude finančně pomoci rodinám, které se dostaly do tíživé finanční situace. Součástí žádosti o slevu bude i čestné prohlášení, ve kterém žadatel sdělí svou obtížnou finanční situaci (ztráta zaměstnání, u OSVČ výrazný propad v příjmech apod.). Škola v rámci svých finančních možností poskytne slevu a to až do výše 30% celkových nákladů na školném za žáky z jedné rodiny. Žádost o slevu lze zaslat na přiloženém formuláři (klikněte pro zobrazení), kterého součástí je i čestné prohlášení. Žádosti zašlete poštou, nebo emailem (info@zusnemcicenh.cz) na adresu školy nejpozději do 31. 3. 2021.

A ještě pár slov na závěr:

I když legislativně je distanční způsob výuky považován za plnohodnotný, všichni víme, že je to pouhá náhražka „normální“ výuky. Osobní kontakt žáků a učitelů, na který jsme byli zvyklí, je nenahraditelný. Ale i přes současnou tíživou situaci jsou naši učitelé v kontaktu se všemi žáky, kteří o to projevili zájem. Dokonce si dovolím tvrdit, že u většiny předmětů a u většiny žáků naplňujeme z velké části náš školní vzdělávací program. Samozřejmě tomu tak není ve veřejné prezentaci našich činností. Koncerty, besídky, výstavy, divadelní představení, představení tanečního oboru, festivaly, činnost souborů a orchestrů, to vše je bohužel zrušeno. S tím se nedá nic dělat. To musíme přijmout jako daň za Covid. Věřím, že nám i do budoucna zachováte svoji přízeň a všichni společně budeme doufat, že tato zdravotní i sociální katastrofa bude v dohledné době za námi. A ještě výzva těm, kteří distanční způsob nepřijali a jsou pasivní. Připojte se i Vy přes sociální sítě do online výuky. Věřte, že naši učitelé jsou schopni i tímto způsobem poskytovat Vašim dětem plnohodnotný náhradní způsob uměleckého vzdělávání.

Hodně zdraví Vám i Vašim blízkým přeje
Ladislav Gazdag, ředitel školy