Rubriky
Aktuality

Výuka od 2. 11. 2020

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1112 ze dne 30.10.2020 vydává ředitel školy pokyn k organizaci výuky v Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, a to s účinností od 2.11.2020.
 
1. Dnem účinnosti tohoto pokynu pokračuje výuka žáků distančním způsobem.
 
2. Účast žáků na distanční výuce je dobrovolná.
 
3. Distanční způsob výuky bude probíhat v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ze dne 23. 9. 2020, se kterým byli pedagogičtí pracovníci seznámeni. Metodický pokyn je umístěn na informačním serveru iZUS/skola/dokumenty. 
 
4. Pedagogičtí pracovníci a rodiče vyhodnotí stávající formu distančního způsobu výuky a buď ve shodě pokračují dál, nebo v případě neshody se dohodnou na jiné formě.  Sporné případy a případné neshody v distančním způsobu výuky řeší ředitel školy.  
 
5. Pedagogičtí pracovníci v třídní knize (žákovském sešitu) uvádějí i způsoby distanční formy výuky (on-line, konzultace formou audio, nebo videonahrávek žáků, on-line seminář, zadávání úkolů písemnou formou, nebo formou testů apod.).  Ze zápisu musí být zřejmé, jakým způsobem distanční výuka probíhá. Při zadávání učiva dbají učitelé na zásadu přiměřenosti.
 
6. Výuka žáků by měla proběhnout v den, kdy je vyučovací lekce uvedena v rozvrhu hodin. Na žádost rodičů může být i v jinou dobu než je uvedeno v rozvrhu hodin, pokud tím nebude narušen rozvrh hodin jiným žákům.
 
7. V případě, že žák nebude reagovat na kontaktování učitele, má se za to, že nemá k tomu v domácím prostředí vytvořené podmínky. V tomto případě vyučující zadává úkoly obdobně jako ostatním žákům, a to zápisem do žákovské knížky.
 
8. V předmětech komorní, souborová a orchestrální hra a sborový zpěv se doporučuje provádět výuku formou tzv. studijní podpory na dálku – zadávání partů, zasílání audionahrávek studovaných skladeb, zadávání úkolů formou testů, zasílání odkazů na studijní materiály, zasílání metodických pokynů a ukázek apod.
 
Ladislav Gazdag, ředitel školy