Rubriky
Aktuality

Výuka od 5. 10. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
určitě jste všichni zaregistrovali, že od 5. 10. 2020 byla přijata mimořádná opatření omezující některé vzdělávací činnosti ve školách. Činnost ZUŠ v Olomouckém kraji prozatím není omezena a i naše škola bude fungovat v řádném režimu. Omezení vyplývající z rozhodnutí vlády ČR jsou pouze u tanečního oboru a zpěvu (viz níže). I když obsah výuky budeme muset v těchto aktivitách uzpůsobit danému režimu, jsme přesvědčeni, že i obsahově změněné hodiny tanečního oboru a sólového zpěvu budou ku prospěchu Vašich dětí. V každém případě buďte v kontaktu s vyučujícími a sledujte nástěnku iZUŠ. V případě, že vyhodnotíte riziko účasti svého dítěte ve výuce jako velké, mějte na zřeteli, že jeho neúčast ve výuce bude omluvena.    

Hodně zdraví přeje Ladislav Gazdag, ředitel
 

 
Interní pokyn ředitele č. 11/2020:
 
V souladu s usnesením vlády ČR č. 958 ze dne 30. 9. 2020 a mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (dále KHS) č. 1/2020 ze dne 1. 10. 2020 přijímá ředitel školy následující mimořádná opatření:
 
1. Výuka na Základní umělecké škole Němčice nad Hanou bude probíhat řádně, tj. prezenčně podle rozvrhu hodin s tím, že se v hudebním oboru ruší výuka sborového zpěvu.
 
2. V tanečním oboru bude rozsah vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících a skupinách zkrácen tak, aby každý žák školy absolvoval alespoň jednu hodinu týdně. Organizaci výuky a změny v rozvrhu hodin stanoví vyučující a neprodleně a prokazatelně o tom bude informovat rodiče žáků. Vyučující uzpůsobí obsah výuky tak, aby byl v souladu s opatřením KHS „…součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.“  Vyučovací hodiny, které nebudou odučeny prezenčně, může učitel odučit distančně.  
 
3.Výuka předmětu sólový zpěv bude probíhat řádně, tj. prezenčně dle rozvrhu hodin. Vyučující uzpůsobí obsah výuky tak, aby byl v souladu s opatřením KHS „…součástí vzdělávání není zpěv.“  Vyučující může též vyhodnotit efektivitu prezenční výuky se změněným obsahem a po dohodě s rodiči navrhnout žákům distanční způsob výuky.