Nabídka a přihláška na tábor 2021

Vážení rodiče,
naše škola pořádá v letošním roce pro své žáky již XXVI. letní hudební tábor, který se uskuteční v Rekreačním středisku Retaso. Vedoucími a současně i lektory, budou učitelé školy.

Adresa: RETASO, spol. s r. o., Horní Bečva č. 240, 756 57 Horní Bečva

Mobil: (+420) 607 821 087 Radek Mrkvica – jednatel společnosti

e-mail: retaso@retaso.cz

www.retaso.estranky.cz


Cena účastnického příspěvku 3.900,- Kč

(podmínkou účasti je uhrazený členský příspěvek KP ZUŠ ve výši 70– Kč)

Každý účastník vyplní přihlášku a odevzdá ji v kanceláři školy nejpozději do 31.05.2021.

Úhradu můžete provést nejpozději do 30.06.2021 bankovním převodem, nebo v hotovosti v kanceláři školy (po telefonické dohodě).

Účastnický příspěvek             3.900,- Kč               na číslo účtu 1502987399/0800

Členský příspěvek KP ZUŠ     70,- Kč                    na číslo účtu 1502566359/0800

(do poznámek při platbě uveďte jméno dítěte!)

Kontaktní osoby:

Hlavní vedoucí: p. uč. Richard Prokop – tel. 776 854 201


Termín pobytu: 21.08. – 29.08.2021

Termín odjezdu: v sobotu 21.08.2021 v 11:00 autobusem od ZUŠ Němčice n. H.


Před odjezdem odevzdáte:  

  1. Posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře.

  2. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti staré maximálně 1 den (formuláře je možné si stáhnout z webových stránek školy).

  1. Kartu zdravotní pojišťovny (může být i okopírovaná), léky s rozpisem užívání.

Rodiče jsou povinni uvést v Prohlášení (popřípadě ústně sdělit) skutečnosti, které považují za důležité pro pobyt dítěte mimo domov.


Příjezd: v neděli 29.08.2021 v cca 12 h.

Ubytování, stravování a pitný režim je zajištěn.

21.08. začínáme obědem a 29.08. končíme snídaní.


Výbava účastníka tábora:   

Boty: pevné – na turistiku, botasky – tenisky, přezůvky.

Oblečení: bílé tričko (vhodné pro pomalování) – (dát do kufru tak aby se dalo snadno vytáhnout z ještě zabaleného kufru!),

tepláková souprava, pyžamo, trička, kraťasy, ponožky, teplejší košile nebo mikina s dlouhým rukávem, teplý svetr, spodní prádlo, plavky, kšiltovka, pláštěnka, šátek na hry, ručník, toaletní a hygienické potřeby, láhev na vodu, propiska, tužka, baterka, batůžek na výlet.

Kapesné dle uvážení rodičů, minimálně 500,- Kč.


Nezapomeňte hudební nástroj a zpěvníky!                                 

Ladislav Gazdag, ředitel školy

Školné – sleva

Vážení rodiče,

v posledních dnech jste obdrželi předpis úhrady úplaty za vzdělávání (školného) v ZUŠ Němčice nad Hanou za 2. pololetí školního roku 2020/21. V jednotlivých případech nás kontaktujete a dotazujete se na možnost slev, či jiných ústupků ze strany školy souvisejících s úhradou školného. Rád bych Vám sdělil několik zásadních informací, které s tím přímo souvisí.

V souladu s platnou legislativou (§ 184 a, Školského zákona) škola, ve výjimečných situacích stanovených zákonem, poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Na tento způsob výuky se nahlíží jako na plnohodnotný. Z tohoto důvodu není možné školné snižovat, nebo promíjet. Účast na distančním způsobu výuky je v základním uměleckém vzdělávání ze strany žáků dobrovolná.

V kompetenci ředitele školy je podle téhož zákona (§123) snížit školné a to zejména ze sociálních důvodů. Naše škola dlouhodobě poskytuje sociální slevy, které jsou stanoveny v interním předpisu (klikněte pro zobrazení). S přihlédnutím k současné epidemiologické situaci lze slevu na školném poskytnout i z tzv. jiných důvodů. Proto jsem se rozhodl umožnit zákonným zástupcům žáků využít této možnosti a podat si žádost o slevu. Sleva bude mít charakter sociální a jejím cílem bude finančně pomoci rodinám, které se dostaly do tíživé finanční situace. Součástí žádosti o slevu bude i čestné prohlášení, ve kterém žadatel sdělí svou obtížnou finanční situaci (ztráta zaměstnání, u OSVČ výrazný propad v příjmech apod.). Škola v rámci svých finančních možností poskytne slevu a to až do výše 30% celkových nákladů na školném za žáky z jedné rodiny. Žádost o slevu lze zaslat na přiloženém formuláři (klikněte pro zobrazení), kterého součástí je i čestné prohlášení. Žádosti zašlete poštou, nebo emailem (info@zusnemcicenh.cz) na adresu školy nejpozději do 31. 3. 2021.

A ještě pár slov na závěr:

I když legislativně je distanční způsob výuky považován za plnohodnotný, všichni víme, že je to pouhá náhražka „normální“ výuky. Osobní kontakt žáků a učitelů, na který jsme byli zvyklí, je nenahraditelný. Ale i přes současnou tíživou situaci jsou naši učitelé v kontaktu se všemi žáky, kteří o to projevili zájem. Dokonce si dovolím tvrdit, že u většiny předmětů a u většiny žáků naplňujeme z velké části náš školní vzdělávací program. Samozřejmě tomu tak není ve veřejné prezentaci našich činností. Koncerty, besídky, výstavy, divadelní představení, představení tanečního oboru, festivaly, činnost souborů a orchestrů, to vše je bohužel zrušeno. S tím se nedá nic dělat. To musíme přijmout jako daň za Covid. Věřím, že nám i do budoucna zachováte svoji přízeň a všichni společně budeme doufat, že tato zdravotní i sociální katastrofa bude v dohledné době za námi. A ještě výzva těm, kteří distanční způsob nepřijali a jsou pasivní. Připojte se i Vy přes sociální sítě do online výuky. Věřte, že naši učitelé jsou schopni i tímto způsobem poskytovat Vašim dětem plnohodnotný náhradní způsob uměleckého vzdělávání.

Hodně zdraví Vám i Vašim blízkým přeje
Ladislav Gazdag, ředitel školy

Výuka 2021 !!

Vážení rodiče a vážení kolegové,
v souladu s pokynem MŠMT k provozu škol a školských zařízení přechází naše škola na výuku distančním způsobem a to ve všech studijních zaměřeních a oborech. Obsah a forma výuky se řídí interní směrnicí č.14/2020.

LHT 2020 premiéra videa

Jako malý vánoční dárek jsme si pro Vás připravili premiéru videa z XXV. letního hudebního tábora 2020, který proběhl v době letních prázdnin v rekreačním středisku Račí údolí.

Výuka od 25. 11. 2020

Na základě informací ministra školství bude od středy 25.11.2020 obnovena individuální prezenční výuka žáků (jeden žák – jeden učitel). Ostatní výuka bude probíhat jako doposud.
 
Ladislav Gazdag, ředitel školy

Výuka od 2. 11. 2020

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1112 ze dne 30.10.2020 vydává ředitel školy pokyn k organizaci výuky v Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, a to s účinností od 2.11.2020.
 
1. Dnem účinnosti tohoto pokynu pokračuje výuka žáků distančním způsobem.
 
2. Účast žáků na distanční výuce je dobrovolná.
 
3. Distanční způsob výuky bude probíhat v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ze dne 23. 9. 2020, se kterým byli pedagogičtí pracovníci seznámeni. Metodický pokyn je umístěn na informačním serveru iZUS/skola/dokumenty. 
 
4. Pedagogičtí pracovníci a rodiče vyhodnotí stávající formu distančního způsobu výuky a buď ve shodě pokračují dál, nebo v případě neshody se dohodnou na jiné formě.  Sporné případy a případné neshody v distančním způsobu výuky řeší ředitel školy.  
 
5. Pedagogičtí pracovníci v třídní knize (žákovském sešitu) uvádějí i způsoby distanční formy výuky (on-line, konzultace formou audio, nebo videonahrávek žáků, on-line seminář, zadávání úkolů písemnou formou, nebo formou testů apod.).  Ze zápisu musí být zřejmé, jakým způsobem distanční výuka probíhá. Při zadávání učiva dbají učitelé na zásadu přiměřenosti.
 
6. Výuka žáků by měla proběhnout v den, kdy je vyučovací lekce uvedena v rozvrhu hodin. Na žádost rodičů může být i v jinou dobu než je uvedeno v rozvrhu hodin, pokud tím nebude narušen rozvrh hodin jiným žákům.
 
7. V případě, že žák nebude reagovat na kontaktování učitele, má se za to, že nemá k tomu v domácím prostředí vytvořené podmínky. V tomto případě vyučující zadává úkoly obdobně jako ostatním žákům, a to zápisem do žákovské knížky.
 
8. V předmětech komorní, souborová a orchestrální hra a sborový zpěv se doporučuje provádět výuku formou tzv. studijní podpory na dálku – zadávání partů, zasílání audionahrávek studovaných skladeb, zadávání úkolů formou testů, zasílání odkazů na studijní materiály, zasílání metodických pokynů a ukázek apod.
 
Ladislav Gazdag, ředitel školy

Výuka od 14. 10. 2020

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 vydává ředitel školy pokyn k organizaci výuky v Základní umělecké škole Němčice nad Hanou a to s účinnosti od 14. 10. 2020.

1. Dnem účinnosti tohoto pokynu přechází výuka žáků z prezenčního na distanční způsob, a to ve všech oborech a předmětech.

2. Účast žáků na distanční výuce je dobrovolná.

3. Základním parametrem distanční výuky bude udržení kontaktu s žákem. Obsah výuky musí být přiměřený a pro žáka a rodinu nezatěžující.

4. Výuka žáků musí proběhnout podle rozvrhu hodin, tj. zápis musí být proveden v den konání vyučovací hodiny.

5. V případě, že žák nebude reagovat, má se za to, že nemá k tomu v domácím prostředí vytvořené podmínky. V tomto případě vyučující zadává úkoly obdobně jak žákům v on-line kontaktu.

6. V předmětech komorní, souborová a orchestrální hra a sborový zpěv se nedoporučuje provádět výuku on-line, ale pouze zadávat party a zasílat audionahrávky studovaných skladeb.

Ladislav Gazdag, ředitel školy

Výuka od 12. 10. 2020

V souladu s pokynem MŠMT ze dne 8. 10. 2020 vydává ředitel školy pokyn k organizaci výuky v Základní umělecké škole Němčice nad Hanou a to s účinnosti od 12.10.2020.

1. Výuka žáků ve výtvarném a tanečním oboru přechází na distanční způsob a to úplně.

2. Výuka žáků v literárně-dramatickém oboru přechází na distanční způsob s výjimkou předmětů, kterých je účasten jeden žák – jeden učitel. Vyučující tomu uzpůsobí organizaci výuky a prokazatelně o tom informuje rodiče.

3. Výuka žáků v hudebním oboru bude probíhat následovně:
– ruší se výuka předmětu hudební nauka
– ruší se výuka komorních a souborových her, sborového zpěvu a orchestru
– individuální výuka (jeden žák – jeden učitel) bude probíhat dle rozvrhu hodin a to ve všech studijních zaměřeních
– skupinová výuka žáků bude probíhat tak, aby byla dodržena zásada jeden žák – jeden učitel
– u skupinové výuky (dva žáci – jeden učitel) zvolí učitel způsob organizace výuky tak aby dosáhl stavu jeden žák – jeden učitel a to následovně:
způsob 1.
rozdělí vyučovací hodinu (45 minut) na dvě vyučovací lekce po 20 minutách (20 min 1. žák – 5 min – hygienická přestávka – 20 min 2. žák),
nebo
způsob 2.
Každý žák ze skupiny bude mít vyučovací hodinu (45 minut) 1 x za 14 dní

4. O učitelem vybraném způsobu skupinové výuky informuje vyučující rodiče, a to neprodleně a prokazatelně. Současně stanoví dobu vyučovací lekce (od-do).

5. Ve dnech 26. – 27. 10. 2020 se ruší výuka úplně.

Ladislav Gazdag, ředitel školy

 

Výuka od 5. 10. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
určitě jste všichni zaregistrovali, že od 5. 10. 2020 byla přijata mimořádná opatření omezující některé vzdělávací činnosti ve školách. Činnost ZUŠ v Olomouckém kraji prozatím není omezena a i naše škola bude fungovat v řádném režimu. Omezení vyplývající z rozhodnutí vlády ČR jsou pouze u tanečního oboru a zpěvu (viz níže). I když obsah výuky budeme muset v těchto aktivitách uzpůsobit danému režimu, jsme přesvědčeni, že i obsahově změněné hodiny tanečního oboru a sólového zpěvu budou ku prospěchu Vašich dětí. V každém případě buďte v kontaktu s vyučujícími a sledujte nástěnku iZUŠ. V případě, že vyhodnotíte riziko účasti svého dítěte ve výuce jako velké, mějte na zřeteli, že jeho neúčast ve výuce bude omluvena.    

Hodně zdraví přeje Ladislav Gazdag, ředitel
 

 
Interní pokyn ředitele č. 11/2020:
 
V souladu s usnesením vlády ČR č. 958 ze dne 30. 9. 2020 a mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (dále KHS) č. 1/2020 ze dne 1. 10. 2020 přijímá ředitel školy následující mimořádná opatření:
 
1. Výuka na Základní umělecké škole Němčice nad Hanou bude probíhat řádně, tj. prezenčně podle rozvrhu hodin s tím, že se v hudebním oboru ruší výuka sborového zpěvu.
 
2. V tanečním oboru bude rozsah vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících a skupinách zkrácen tak, aby každý žák školy absolvoval alespoň jednu hodinu týdně. Organizaci výuky a změny v rozvrhu hodin stanoví vyučující a neprodleně a prokazatelně o tom bude informovat rodiče žáků. Vyučující uzpůsobí obsah výuky tak, aby byl v souladu s opatřením KHS „…součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.“  Vyučovací hodiny, které nebudou odučeny prezenčně, může učitel odučit distančně.  
 
3.Výuka předmětu sólový zpěv bude probíhat řádně, tj. prezenčně dle rozvrhu hodin. Vyučující uzpůsobí obsah výuky tak, aby byl v souladu s opatřením KHS „…součástí vzdělávání není zpěv.“  Vyučující může též vyhodnotit efektivitu prezenční výuky se změněným obsahem a po dohodě s rodiči navrhnout žákům distanční způsob výuky.

Rozhodnutí o zrušení akcí

Vážení rodiče a naši milí žáci!
S přihlédnutím k současné epidemiologické situaci jsem byl nucen vydat rozhodnutí o zrušení akcí, které jsme pro Vás připravovali. Je nám to opravdu líto, ale současná situace naším uměleckým aktivitám nepřeje. Musíme toto období přečkat a těšit se na doby lepší. Zachovejte nám svoji přízeň a společně doufejme, že bude líp.

Ladislav Gazdag, ředitel školy


 

Rozhodnutí ředitele školy č. 10/2020 ze dne 24.9.2020:
Na základě doporučení MŠMT, po konzultaci se zřizovatelem školy a s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci, vydává ředitel školy následující rozhodnutí:

1. Dnem 24. 9. 2020 se ruší:
  • Slavnostní koncert k 50. výročí založení školy a k 35. výročí založení Dechového orchestru ZUŠ (7.11.2020)
  • Slavnostní recepce, setkání pedagogů k 50. výročí založení školy (7.11.2020)
  • XXIII. Svátek hudby (8.11.2020)
  • Soustředění orchestru Richband  (16. – 18. 10 .2020)
  • Soustředění Dechového orchestru ZUŠ  (30. 10 – 1. 11. 2020)
  • Současně se pozastavuje činnost účelového dětského orchestru Richband.

2.  Škola bude až do odvolání provozovat pouze činnosti nezbytně nutné k naplňování Školního vzdělávacího programu ZUŠ Němčice nad Hanou a to v souladu s Pokynem MŠMT ČR ze dne 24. 8. 2020: „Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí a pokud možno takové aktivity nekoná.“

3. Další aktivity nad rámec ŠVP budou povolovány pouze v souladu s opatřeními MŠMT ČR, resp. MZ ČR a s přihlédnutím ke stávající epidemiologické situaci.

Poznámka: I když koncerty byly zrušeny, výuka ve všech oborech pokračuje řádně dál, dle rozvrhu hodin.